top of page

Gezond en Wel Thuis

WSD-regio

Vanuit de overheid is het beleid erop gericht dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen, ook wanneer de zorgvraag thuis toeneemt. Om het zorgpersoneel zo efficiënt mogelijk in te zetten, in te zetten op preventie, terwijl ouderen zo lang mogelijk gezond thuis kunnen wonen en de zorg voor ouderen nu en in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden, zet het Programma Regionale Aanpak ouderenzorg in op Gezond en Wel Thuis. Gezond en Wel Thuis is een woonzorgconcept voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in, waarin zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang worden georganiseerd en gefinancierd waarin beoogd wordt om 16 Gezond en Wel Thuis locaties op te zetten. Hiervoor kunnen zorgorganisatie, woningbouwcorporatie of andere woningbezitters, gezamenlijk een aanvraag indienen.

shutterstock_2137939767.jpg

Projectgroep

De projectgroep van Gezond en Wel Thuis varieert per pilot omdat de aanvraag van een Gezond en Wel Thuis locatie wordt ingediend door een zorgorganisatie, woningbouwcorporatie of andere woningbezitter of welzijnsorganisatie en in samenspraak met de verschillende betrokken organisaties wordt opgesteld (gemeente, welzijn, zorgorganisatie, woningbouwcorporatie en/of andere woningbezitters).

Scope

In de WSD-regio willen we starten met zestien Gezond en Wel Thuis locaties, evenredig verdeeld over de regio. We streven naar een hoge mate van diversiteit in aanbieders, soorten locaties en oplossingsrichtingen. De pilots zullen in 2024 van start gaan en duren twee jaar. Vanaf 2026 is het doel: financieel bestendige locaties en het voortzetten van de samenwerking en werkwijze.

Werkwijze

Gezond en Wel Thuis is een woonzorgconcept voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in, waarin zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang worden georganiseerd en gefinancierd. Dit woonconcept draagt bij aan het langer thuis wonen van ouderen. In Gezond en Wel Thuis zal geëxperimenteerd worden met een preferente zorgaanbieder met een vast zorg- en ondersteuningsteam. Daarbuiten draagt de zorgaanbieder ook de verantwoordelijkheid voor welzijnsactiviteiten en een levendige gemeenschap in de omgeving van Gezond en Wel Thuis. In deze gemeenschap wordt elkaar helpen en ondersteunen, gestimuleerd en worden ontmoetingen tussen bewoners gefaciliteerd. Door middel van Gezond en Wel Thuis wordt ingezet op het collectief aanbieden van wonen, welzijn en zorg in combinatie met preventie.

Doel

 1. Ouderen ervaren een hogere kwaliteit van leven
  - Het opbouwen van een gemeenschap in en rondom de locatie leidt tot een groter sociaal netwerk van ouderen
  - Er wordt meer ingezet op preventie waardoor ouderen fysiek en mentaal fit blijven

 2. Het vaste, aanspreekbare team ervaart meer werkplezier
  - Er wordt gewerkt in een vast team met een vaste groep bewoners
  - Er is minder reistijd

 3. Er is een verandering in het zorggebruik/zorgkosten​
  - Het personeel werkt efficiënter (bijv. minder reistijd/reiskosten) door een vast zorg- en ondersteuningsteam van een preferente aanbieder
  - Door meer in te zetten op preventie wordt zorg uitgesteld of zelfs voorkomen
  - Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen

Voortgang project

15 juni 2023

Start aanvraagperiode

1 november 2023

Einde aanvraagperiode

Q1 2024

Nulmeting

Q1-Q3 2025

Tussentijdse evaluatie

Q1-Q3 2026

Eindevaluatie

Evaluatie en monitoring

Om projectleiders en andere betrokkenen van de pilots te ondersteunen bij de evaluatie en monitoring is een extern bureau ingehuurd, namelijk Bureau Obelon. Zij ondersteunen bij: 

1) Het opzetten van een meetinstrument

2) Het meten van de impact van elke pilot

3) Het kortcyclisch leren van ervaringen

Projectleidersoverleg

 Alle deelnemende pilots zullen gemiddeld 5 keer per jaar samenkomen in het projectleidersoverleg. Dit overleg biedt een unieke kans om gezamenlijk de monitoring en evaluatie vorm te geven, kennis te delen, best practices te ontdekken en ervaringen uit te wisselen.

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
bottom of page