top of page

Gezond en Wel Thuis

WSD-regio

Vanuit de overheid is het beleid erop gericht dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen, ook wanneer de zorgvraag thuis toeneemt. Om het zorgpersoneel zo efficiënt mogelijk in te zetten, in te zetten op preventie, terwijl ouderen zo lang mogelijk gezond thuis kunnen wonen en de zorg voor ouderen nu en in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden, zet het Programma Regionale Aanpak ouderenzorg in op Gezond en Wel Thuis. Gezond en Wel Thuis is een woonzorgconcept voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in, waarin zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang worden georganiseerd en gefinancierd. In 2024 starten er 18 Gezond en Wel Thuis locaties. 

Locatie plattegrond DEF (5).jpg

Projectgroep

De projectgroep van Gezond en Wel Thuis varieert per pilot omdat elke Gezond en Wel Thuis locatie een samenwerking is van een zorgorganisatie, woningbouwcorporatie of andere woningbezitter en welzijnsorganisatie.

Scope

In de WSD-regio starten achttien Gezond en Wel Thuis locaties, verdeeld over de regio met een hoge mate van diversiteit in aanbieders, soorten locaties en oplossingsrichtingen. De pilots starten in 2024 en duren twee jaar. Vanaf 2026 is het doel: financieel bestendige locaties en het voortzetten van de samenwerking en werkwijze.

Werkwijze

Gezond en Wel Thuis is een woonzorgconcept voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in, waarin zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang worden georganiseerd en gefinancierd. Dit woonconcept draagt bij aan het langer thuis wonen van ouderen. In Gezond en Wel Thuis zal geëxperimenteerd worden met een preferente zorgaanbieder met een vast zorg- en ondersteuningsteam. Daarbuiten draagt de zorgaanbieder ook de verantwoordelijkheid voor welzijnsactiviteiten en een levendige gemeenschap in de omgeving van Gezond en Wel Thuis. In deze gemeenschap wordt elkaar helpen en ondersteunen, gestimuleerd en worden ontmoetingen tussen bewoners gefaciliteerd. Door middel van Gezond en Wel Thuis wordt ingezet op het collectief aanbieden van wonen, welzijn en zorg in combinatie met preventie.

Doel

 1. Ouderen ervaren een hogere kwaliteit van leven
  - Het opbouwen van een gemeenschap in en rondom de locatie leidt tot een groter sociaal netwerk van ouderen
  - Er wordt meer ingezet op preventie waardoor ouderen fysiek en mentaal fit blijven

 2. Het vaste, aanspreekbare team ervaart meer werkplezier
  - Er wordt gewerkt in een vast team met een vaste groep bewoners
  - Er is minder reistijd

 3. Er is een verandering in het zorggebruik/zorgkosten​
  - Het personeel werkt efficiënter (bijv. minder reistijd/reiskosten) door een vast zorg- en ondersteuningsteam van een preferente aanbieder
  - Door meer in te zetten op preventie wordt zorg uitgesteld of zelfs voorkomen
  - Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen

shutterstock_2137939767.jpg

Voortgang project

Q1-Q3 2024

Nulmeting

Q1-Q3 2025

Tussentijdse evaluatie

Q1-Q3 2026

Eindevaluatie

Aankomende evenementen

Evaluatie en monitoring

Om projectleiders en andere betrokkenen van de pilots te ondersteunen bij de evaluatie en monitoring is een extern bureau ingehuurd, namelijk Bureau Obelon. Zij ondersteunen bij: 

1) Het opzetten van een meetinstrument

2) Het meten van de impact van elke pilot

3) Het kortcyclisch leren van ervaringen

Projectleidersoverleg

 Alle deelnemende pilots zullen gemiddeld 5 keer per jaar samenkomen in het projectleidersoverleg. Dit overleg biedt een unieke kans om gezamenlijk de monitoring en evaluatie vorm te geven, kennis te delen, best practices te ontdekken en ervaringen uit te wisselen.

bottom of page