top of page

Gezond en Wel Thuis

WSD-regio

Vanuit de overheid is het beleid erop gericht dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen, ook wanneer de zorgvraag thuis toeneemt. Om het zorgpersoneel zo efficiënt mogelijk in te zetten, in te zetten op preventie, terwijl ouderen zo lang mogelijk gezond thuis kunnen wonen en de zorg voor ouderen nu en in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden, zet het Programma Regionale Aanpak ouderenzorg in op Gezond en Wel Thuis. Gezond en Wel Thuis is een woonzorgconcept voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in, waarin zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang worden georganiseerd en gefinancierd waarin beoogt wordt om 16 Gezond en Wel Thuis locaties op te zetten. Hiervoor kunnen zorgorganisatie, woningbouwcorporatie of andere woningbezitters een aanvraag indienen.

shutterstock_2137939767.jpg

Projectgroep

De projectgroep van Gezond en Wel Thuis varieert per pilot omdat de aanvraag van een Gezond en Wel Thuis locatie wordt ingediend door een zorgorganisatie, woningbouwcorporatie of andere woningbezitter en in samenspraak met de verschillende betrokken organisaties wordt opgesteld (gemeente, welzijn, zorgorganisatie, woningbouwcorporatie en/of andere woningbezitters).

Scope

In de WSD-regio willen we zestien Gezond en Wel Thuis locaties realiseren. Met Gezond en Wel Thuis zal gestreefd worden naar een evenredige verdeling over de regio en een hoge mate van diversiteit in aanbieders, soorten locaties en oplossingsrichtingen. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2024 van start gaan, lopen tot 1 januari 2026 en hebben als doel om vanaf 2026 financieel bestendig te zijn om de samenwerking en werkwijze voort te zetten.

Werkwijze

Gezond en Wel Thuis is een woonzorgconcept voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in, waarin zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang worden georganiseerd en gefinancierd. Dit woonconcept draagt bij aan het langer thuis wonen van ouderen. In Gezond en Wel Thuis zal geëxperimenteerd worden met een preferente zorgaanbieder met een vast zorg- en ondersteuningsteam. Daarbuiten draagt de zorgaanbieder ook de verantwoordelijkheid voor welzijnsactiviteiten en een levendige gemeenschap in de omgeving van Gezond en Wel Thuis. In deze gemeenschap wordt elkaar helpen en ondersteunen, gestimuleerd en worden ontmoetingen tussen bewoners gefaciliteerd. Door middel van Gezond en Wel Thuis wordt ingezet op het collectief aanbieden van wonen, welzijn en zorg in combinatie met preventie.

Doel

 1. Ouderen ervaren een hogere kwaliteit van leven
  - Het opbouwen van een gemeenschap in en rondom de locatie leidt tot een groter sociaal netwerk van ouderen
  - Er wordt meer ingezet op preventie waardoor ouderen fysiek en mentaal fit blijven

 2. Het vaste, aanspreekbare team ervaart meer werkplezier
  - Er wordt gewerkt in een vast team met een vaste groep bewoners
  - Er is minder reistijd

 3. Er is een verandering in het zorggebruik/zorgkosten​
  - Het personeel werkt efficiënter (bijv. minder reistijd/reiskosten) door een vast zorg- en ondersteuningsteam van een preferente aanbieder
  - Door meer in te zetten op preventie wordt zorg uitgesteld of zelfs voorkomen
  - Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen

Voortgang project

15 juni 2023

Start aanvraagperiode

1 november 2023

Einde aanvraagperiode

januari - maart 2024

Start pilots

januari 2025

Tussentijdse evaluatie

Communicatie hulpmiddelen (volgt)

Resultaten

Het Programma zal Gezond en Wel Thuis samen met een externe partij het project evalueren door middel van een uitgebreide tussen- en eindevaluatie. Bij positieve resultaten wordt de werkwijze verder verspreid.

bottom of page