top of page

Regionale Aanpak Ouderenzorg

Net als in de rest van Nederland staat de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) voor een opgave in de ouderenzorg. Het regiobeeld dat is opgesteld door het programma laat zien dat er in de toekomst een grote discrepantie ontstaat tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg. Zo komt er een sterke vergrijzing aan, terwijl het aantal mensen dat de zorg kan verlenen afneemt.

Gemeenten, zorgaanbieders, DSW Zorgverzekeraar en DSW Zorgkantoor hebben de samenwerking geïntensiveerd om de stijgende zorgvraag naar ouderenzorg op te vangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden.

Ouder echtpaar samen

Regiobeeld

Data zijn een belangrijke informatiebron. Ons programma is tot stand gekomen naar aanleiding van het regiobeeld dat is opgesteld: op basis van verschillende databronnen is een beeld gevormd van de gezondheids-en welzijnssituatie in de WSD-regio. Zo is gekeken naar demografische cijfers, sociaaleconomische factoren en declaratiegegevens uit de verschillende zorgdomeinen. Deze cijfers zijn opgenomen in een feitenboek en vormen tezamen het regiobeeld. Op basis van dit regiobeeld is onze zorgopgave geformuleerd. De data uit het regiobeeld vormen een belangrijke bron om tot aanvullende oplossingen te komen.

Plaatjes_RegioVisie-07.png

De gemeenten, de zorgaanbieders, DSW Zorgverzekeraar en DSW Zorgkantoor hebben de handen ineengeslagen om de ouderenzorg klaar te maken voor de toekomst. Samen vormen zij in een hechte samenwerking een netwerk om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren. De WSD-regio is de huisartsenregio van DSW Zorgverzekeraar.

Visie

Onze visie is dat iedereen Gezond en Wel Ouder kan worden. In de regio willen we daarom samen kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden aan (kwetsbare) ouderen zodat zij zo lang als mogelijk, met behoud van kwaliteit van leven en veilig in hun vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen. Wanneer thuis wonen niet meer lukt, begeleiden we ouderen naar een passende woonzorgomgeving of passend woonzorgconcept.

Hoe pakken we dit aan?

Wij pakken deze uitdaging aan door over de grenzen van ons eigen domein heen te kijken en te stappen. Hierbij stellen wij de (zorg)behoefte van ouderen centraal en maken we onze eigen, individuele belangen daaraan ondergeschikt. Wij willen ons zo min mogelijk laten hinderen door de belemmeringen die het stelsel met zich meebrengt. Onze overtuiging is dat wij door samen te werken veel kunnen bereiken. 

Veel is te bereiken door vroegtijdig aandacht te geven aan zelfredzaamheid, weerbaarheid en veiligheid en van inwoners. Daarbij kan ook mantelzorg een grote rol spelen. De ambitie is ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk met behoud van kwaliteit van leven en veilig in de thuissituatie kunnen blijven wonen. Maar ook zullen we moeten kijken naar het uitbreiden van woonzorgplekken voor ouderen. We kijken dus naar een breed pallet aan maatregelen, van inzet op preventie tot en met het realiseren van intramurale capaciteit.  

We geven hierbij aandacht aan alle lagen van de ‘zorgpiramide’. We focussen op het uitbreiden van woonzorgplekken (A en B), domein overstijgend samenwerken (C) in ketens en/of netwerken, preventie (D) en behoud van personeel (E).

Plaatjes_RegioVisie-01.png

Binnen de vier themawerkgroepen, waarin alle partners participeren, werken we aan verschillende oplossingen om de ouderenzorg in de WSD-regio toekomstbestendig te maken. De themawerkgroepen zijn: Intramurale capaciteit en nieuwe woonoplossingen (wonen), netwerkzorg, preventie en de themawerkgroep personeel. De eerste oplossingen zijn bedacht en pakken we op. Maar daarmee zijn we er nog niet. De uitdaging is groot, dus we blijven met elkaar op zoek gaan naar nieuwe oplossingen.

Wonen

Netwerkzorg

Preventie

Personeel

bottom of page