top of page

Onze projecten

In de themawerkgroepen denken we na over oplossingen om de stijgende zorgvraag in de ouderenzorg op te vangen. Door middel van het inzetten van pilots gaan we uitproberen of een andere manier van werken helpt om de stijgende zorgvraag op te vangen en ouderen zo lang en veilig mogelijk thuis te laten wonen. Zodra uit een pilot blijkt dat een andere aanpak werkt, zullen we ervoor zorgen dat de nieuwe manier van werken wordt bestendigd in de dagelijkse praktijk.

WSD-regio

Vanuit de overheid is het beleid erop gericht dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen, ook wanneer de zorgvraag thuis toeneemt. Om het zorgpersoneel zo efficiënt mogelijk in te zetten, in te zetten op preventie, terwijl ouderen zo lang mogelijk gezond thuis kunnen wonen en de zorg voor ouderen nu en in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden, zet het Programma Regionale Aanpak ouderenzorg in op Gezond en Wel Thuis. Gezond en Wel Thuis is een woonzorgconcept voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in, waarin zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang worden georganiseerd en gefinancierd. In 2024 starten er 18 Gezond en Wel Thuis locaties. 

Meer informatie over Gezond en Wel thuis

Locatie plattegrond DEF (2)_edited.jpg

Delft | Pieter van Foreest | Reinier de Graaf | Huisartsen

Een bekend probleem is de acute situatie bij kwetsbare ouderen waarbij het thuis ineens niet meer gaat en een spoedverwijzing naar ziekenhuis en/of VVT nodig is. Deze acute situaties worden veelal voorafgegaan door een ‘dreigende escalatie’. Hierbij kenmerkend is achteruitgang op meerdere domeinen: lichamelijk, functioneel, sociaal, psychisch en communicatief, waarbij het functioneren van de oudere in gevaar komt. Door de complexiteit van de problematiek is het voor de huisarts alleen niet altijd mogelijk om tijdig in te grijpen en een escalatie te voorkomen.  Voor deze ouderen zijn we in de WSD-regio met de pilot ‘Multidisciplinair Team Ouderen’ (verder MTO genoemd) gestart voor vroegtijdige multidisciplinaire interventie in de 1e lijn. Een patiënt, waarvoor een multidisciplinaire samenwerking de voorkeur heeft in de aanpak kan worden aangemeld door de huisarts bij het MTO. De problematiek wordt geïnventariseerd door onder andere diagnostiek aan huis. Tijdens het MTO overleg wordt met meerdere disciplines het behandelplan opgesteld.  

Meer informatie over MTO

MTO team_edited.jpg

WSD-regio | Franciscus | Reinier de Graaf | Huisartsen

Het lukt de huisarts vaak niet om snel passende wijkverpleging te vinden voor een patiënt. Met de pilot Coördinatiepunt Wijkverpleging kan de huisarts na één poging, contact opnemen met een van de transferbureaus van de regionale ziekenhuizen. De transferverpleegkundigen gaan vervolgens voor de huisarts aan de slag om passende wijkverpleging te vinden voor de patiënt. Dit bespaart de huisarts veel tijd en zorgt dat de patiënt op tijd de juiste hulp krijgt.

Sinds 1 januari 2023 is het coördinatiepunt wijkverpleging samengegaan met het coördinatiepunt WSD voor urgente bedden. 

Het Coordinatiepunt WSD is een samenwerking van de volgende organisaties: Careyn, Pieter van Foreest, Argos Zorggroep, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Frankelandgroep, ZEL, Zorgkantoor DSW en DSW Zorgverzekeraar. 

Meer informatie over Coördinatie Wijkverpleging

unnamed (5).jpg

Gemeente Westland en Gemeente Delft

De Sociale Benadering Dementie (ontwikkeld door Hoogleraar Langdurige zorg Anne Mei Thé, Tao of Care) gaat ervan uit dat mensen met dementie niet alleen geconfronteerd worden met de beperkingen van de ziekte. Dementie heeft ook invloed op het zelfvertrouwen, de omgeving en op hoe de omgeving naar mensen met dementie kijkt en op hen reageert. Dit zijn allemaal elementen die weer van invloed zijn op de ontwikkeling van de ziekte, waardoor er sprake is van een wisselwerking tussen de ziekte, de persoon met dementie en diens omgeving.

In de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers is het belangrijk om deze wisselwerking te proberen te doorbreken. Dit gebeurt door samen met degene met dementie te zoeken naar manieren van ondersteuning en zingeving die passen bij die persoon en haar of zijn dagelijks leven. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wél kan, in plaats van wat niet meer kan door de beperkingen van de ziekte. Ook de mensen in de omgeving worden meegenomen in de verandering. Zo kan het zelfvertrouwen van de persoon met dementie groeien en kan zij of hij mee blijven doen in de samenleving.

Meer informatie over Sociale Benadering Dementie

[Final] Programma regionale aanpak ouderenzorg-COLOR.00_05_23_25.Still011.jpg

Regionale Loopbaanontwikkeling

WSD-regio

Met de werkgroep Regionale Loopbaanontwikkeling richten we ons op een zorgcarrière voor het leven in de WSD-regio. Het uitgangspunt en gemeenschappelijke doel van alle zorgaanbieders is om medewerkers in de zorg in de regio te behouden. Hierbij kijken we naar oplossingen die vragen om samenwerking zowel organisatieoverstijgend als zorgbreed. De medewerker staat centraal.

Foto voor Regionale Loopbaanontwikkeling.JPG

Pieter van Foreest | Frankelandgroep | Argos Zorggroep | Zonnehuisgroep Vlaardingen

Veel ouderen maken gebruik van incontinentiemateriaal. Het verwisselen van het incontinentiemateriaal is fysiek zwaar en tijdrovend voor zorgmedewerkers, maar ook voor ouderen zorgt het voor ongemak. Slim incontinentiemateriaal geeft inzicht in het mictiepatroon waardoor het juiste materiaal kan worden ingezet. Verder verminderd het onnodige verschoningsmomenten. 

Om zorgmedewerkers te ontlasten en cliënten met incontinentieproblematiek meer comfort te bieden starten 4 VVT organisaties tegelijkertijd een pilot met slim incontinentiemateriaal op verschillende afdelingen. Zo kunnen zij kennis en ervaringen delen. De trainingen worden gezamenlijk georganiseerd en de projectkosten gedeeld. 

Meer informatie over de pilot Slim Incontinentiemateriaal

Foto gezamenlijke training slimme inco.jpg

Pieter van Foreest | Zonnehuisgroep Vlaardingen | Careyn | Frankelandgroep | Argos Zorggroep | Woningcorporaties

Zorgaanbieders lopen tegen hetzelfde probleem aan: niet iedereen die thuiszorg ontvangt, is in staat om zelf de centrale en/of individuele deur te openen om zorgverleners binnen te laten. In de huidige situatie worden fysieke sleutels gebruikt om de deur te openen. Deze sleutels worden opgeslagen op een centraal punt door de zorgorganisatie zelf of met behulp van een sleutelkluisje. Het in beheer hebben van fysieke sleutels is: 1) onveilig vanwege het risico om de sleutels kwijt te raken; 2) inefficiënt vanwege het ophalen en terugbrengen van sleutels naar de plek waar deze bewaard worden. Om deze reden willen zorgorganisaties fysieke sleutels niet langer in beheer hebben.

Een regionale samenwerking omtrent elektronische woningtoegang is van belang omdat we te maken hebben met veel verschillende stakeholders die elkaar nodig hebben om een oplossing te bewerkstelligen. Om deze reden is de werkplaats elektronische woningtoegang gestart. In deze werkplaats wordt nagedacht over hoe we regionaal elektronische woningtoegang kunnen organiseren zodat alle zorgaanbieders veilig en efficiënt (en gezamenlijk) bij cliënten zorg kunnen leveren, ook als de cliënt zelf niet in staat is om de deur te openen voor de zorg.

Meer informatie over de pilot Elektronische Woningtoegang

20240402_101053 (1).jpg

Gemeente Westland | Gemeente Vlaardingen

De komende jaren wordt een toename verwacht in het aantal kwetsbare ouderen in de WSD-regio. De focus gaat daarom steeds meer naar preventie en het versterken van de gezondheid, gezondheidsvaardigheden en het sociaal en fysiek welbevinden van ouderen.  Het erkende interventieprogramma Sociaal Vitaal richt zich op zelfstandig wonende ouderen die onvoldoende lichamelijk actief zijn, fysiek kwetsbaar zijn en eenzaamheid ervaren. In het interventieprogramma worden beweeglessen gecombineerd met vaardigheidstrainingen, zelfmanagement trainingen en weerbaarheidstrainingen. Inmiddels is er ook een versie van Sociaal Vitaal ontwikkeld die zich richt op ouderen met een migratieachtergrond. De aanpak van Sociaal Vitaal in Kleur is aangepast naar de wensen en behoeften van deze doelgroep.

Meer informatie over de pilot Sociaal Vitaal

Preventie.jpg
bottom of page