top of page

Onze projecten

In de themawerkgroepen denken we na over oplossingen om de stijgende zorgvraag in de ouderenzorg op te vangen. Door middel van het inzetten van pilots gaan we uitproberen of een andere manier van werken helpt om de stijgende zorgvraag op te vangen en ouderen zo lang en veilig mogelijk thuis te laten wonen. Zodra uit een pilot blijkt dat een andere aanpak werkt, zullen we ervoor zorgen dat de nieuwe manier van werken wordt bestendigd in de dagelijkse praktijk.

Projecten: Tekst
MTO team_edited.jpg

Multidisciplinair Team Ouderen (MTO)

Delft | Pieter van Foreest | Reinier de Graaf | Huisartsen

Een bekend probleem is de acute situatie bij kwetsbare ouderen waarbij het thuis ineens niet meer gaat en een spoedverwijzing naar ziekenhuis en/of VVT nodig is. Deze acute situaties worden veelal voorafgegaan door een ‘dreigende escalatie’. Hierbij kenmerkend is achteruitgang op meerdere domeinen: lichamelijk, functioneel, sociaal, psychisch en communicatief, waarbij het functioneren van de oudere in gevaar komt. Door de complexiteit van de problematiek is het voor de huisarts alleen niet altijd mogelijk om tijdig in te grijpen en een escalatie te voorkomen.  Voor deze ouderen starten we in de WSD-regio met de pilot ‘Multidisciplinair Team Ouderen’ (verder MTO genoemd) voor vroegtijdige multidisciplinaire interventie in de 1e lijn. Een patiënt, waarvoor een multidisciplinaire samenwerking de voorkeur heeft in de aanpak kan worden aangemeld door de huisarts bij het MTO. De problematiek wordt geïnventariseerd door onder andere diagnostiek aan huis. Tijdens het MTO overleg wordt met meerdere disciplines het behandelplan opgesteld.  

Meer informatie over MTO

Thuiszorg.jpeg

Coördinatie Wijkverpleging

WSD-regio | Franciscus | Reinier de Graaf | Huisartsen

Het lukt de huisarts vaak niet om snel passende wijkverpleging te vinden voor een patiënt. Met de pilot Coördinatiepunt Wijkverpleging kan de huisarts na één poging, contact opnemen met een van de transferbureaus van de regionale ziekenhuizen. De transferverpleegkundigen gaan vervolgens voor de huisarts aan de slag om passende wijkverpleging te vinden voor de patiënt. Dit bespaart de huisarts veel tijd en zorgt dat de patiënt op tijd de juiste hulp krijgt.

Meer informatie over Coördinatie Wijkverpleging

[Final] Programma regionale aanpak ouderenzorg-COLOR.00_05_23_25.Still011.jpg

Sociale Benadering Dementie (SBD)

Gemeente Westland en Delft

Wij willen in de regio ouderen met dementie in een eerder stadium ondersteunen om zelfredzaam te blijven en weerbaarder te worden. Dit willen we doen door in de ondersteuning beter in te spelen op de domeinen die naast het medische domein ook van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven. Een benadering die hier bij past is de Sociale Benadering Dementie. Bij deze benadering wordt niet alleen gekeken naar ‘de ziekte’ maar juist naar de sociale kant; wat kan iemand nog wel? Wat vindt iemand leuk om te doen? Bij deze methode wordt, naast zorg- en welzijnsmedewerkers, gebruik gemaakt van vrijwilligers die activiteiten ondernemen met de dementerende oudere. In het land lopen verschillende ‘trials’ die werken met deze methode en de resultaten zijn veelbelovend; zo ervaren ouderen een betere kwaliteit van leven en kunnen ze langer thuis blijven wonen. We willen in onze regio een start gaan maken met het werken volgens deze benadering.

SEINTJE APP.jpg

Vroegsignalering met de Seintje app

Maassluis | ROG plus

Door middel van de ‘Seintje app’ kunnen huishoudelijk medewerkers een signaal afgeven als de klant dementie-gerelateerd gedrag vertoont. Zo kan de klant, indien nodig en gewenst, op tijd extra ondersteuning krijgen. Het project is gestart onder het Bestuurlijk Overleg kwetsbare ouderen en nu overgegaan in het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg.

Foto voor Regionale Loopbaanontwikkeling.JPG

Regionale Loopbaanontwikkeling

WSD-regio

Met de werkgroep Regionale Loopbaanontwikkeling richten we ons op een zorgcarrière voor het leven in de WSD-regio. Het uitgangspunt en gemeenschappelijke doel van alle zorgaanbieders is om medewerkers in de zorg in de regio te behouden. Hierbij kijken we naar oplossingen die vragen om samenwerking zowel organisatieoverstijgend als zorgbreed. De medewerker staat centraal.

We starten nu eerst met een regionaal P&O netwerk waar we laagdrempelig knelpunten en best practices uitwisselen. Ook wordt er een nieuw loopbaantraject ontwikkelt waarbij een uitwisseling van verpleegkundigen tussen VVT organisaties en ziekenhuizen plaatsvindt.

Kennis en Innovatie

Kennis en Innovatie

WSD-regio

In het kader van behoud van personeel en een meer optimale inzet van personeel kijken we naar kennis en innovaties; zijn er slimmere ideeën om de zorg te organiseren? En zo ja hoe? En hoe deel je die kennis dan vervolgens met elkaar? Met de werkgroep wordt gekeken hoe we arbeidsbesparende en arbeidsondersteunende technologieen kunnen implementeren en verspreiden in de hele regio.

Projecten: Nieuws
bottom of page