top of page

Themawerkgroepen

Om de ouderenzorg voor te bereiden op de zorgvraag van de toekomst zetten we binnen het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg in op een breed pakket aan ‘maatregelen’.
We kijken naar oplossingen op zowel het gebied van wonen als van zorg en welzijn. We kijken waar we al iets kunnen doen als mensen nog niet ziek zijn zodat zij langer gezond en zelfredzaam blijven, maar ook hoe we de zorg nog beter kunnen vormgeven als mensen al wel ziek zijn. Hiervoor zijn vier themawerkgroepen opgericht: Intramurale capaciteit en nieuwe woonoplossingen (wonen), netwerkzorg, preventie en de themawerkgroep personeel. In de vier themawerkgroepen participeren alle partners en werken we samen aan verschillende oplossingen om de ouderenzorg in de WSD-regio toekomstbestendig te maken.

Buiten lezen

Wonen

Netwerkzorg

Preventie

Personeel

Wonen

We hebben in de regio heel wat woonzorgplekken te realiseren voor 2025 om het dreigende tekort aan geschikte woningen voor ouderen op te vangen. Het doel van deze themawerkgroep is om in onze regio zowel nieuwe woonoplossingen te realiseren (1850) als de capaciteit in verpleeghuizen uit te breiden (500). In de nieuwe woonoplossingen is er aandacht voor sociale binding en veiligheid. Ook zijn er zorgvoorzieningen in de buurt zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor is het woon-zorg concept Gezond en Wel thuis ontwikkeld. Echter, als het thuis echt niet meer gaat en zorg in een instelling nodig is, moet dat ook mogelijk zijn. Daarom wordt ook de capaciteit in verpleeghuizen uitgebreid. Om deze doelstelling te realiseren sluiten we in iedere gemeente een bestuurlijk convenant met de betrokken partijen. Dit zijn de gemeente, VVT-aanbieder(s), woningcorporatie(s) en het Zorgkantoor DSW. In het convenant worden gezamenlijke prestatieafspraken en uitgangspunten opgenomen, met concrete doelstellingen voor uitbreiding van intramurale capaciteit en nieuwe woonoplossingen voor ouderen met een zorgbehoefte. Deze samenwerkende partijen gaan regelmatig in gesprek om te bezien wat er nodig is, op welke locatie er gebouwd kan worden, wat succesfactoren zijn in de aanpak en om de voortgang te bewaken/monitoren en bij te sturen wanneer dat nodig is.

In samenwerking met Taskforce Wonen en Zorg is een video gemaakt die de woon-zorgopgave in beeld brengt.

Ook is er onlangs een nieuw woonzorgconcept ontwikkeld: Gezond en Wel Thuis

Netwerkzorg

De zorg is gefinancierd en georganiseerd vanuit verschillende wetten, domeinen en zorgsoorten en is daarmee aanbodgericht. Deze verkokering maakt dat de zorgbehoefte en toegevoegde waarde voor de burger/patiënt niet altijd op de eerste plek staan. Met netwerkzorg doorbreken we de schotten in de zorg en organiseren wij de zorg meer vraaggericht. Met de themawerkgroep netwerkzorg kijken we hoe we tot meer netwerkzorg in de regio kunnen komen. Zo kijken we hoe we de zorg rondom de patiënt anders en beter kunnen inrichten, hoe we nog beter met elkaar kunnen samenwerken (bijvoorbeeld tussen het zorgdomein en het sociale domein) en hoe de onderlinge uitwisseling van informatie beter kan. Bij netwerkzorg hebben we oog voor het vergemakkelijken van de doorstroom van patiënten in de keten en proberen we eerder of anders in te grijpen in het zorgproces van ouderen.


Het project Coördinatie Wijkverpleging is inmiddels afgerond. De pilot Multidisciplinair Team Ouderen loopt sinds 1 februari 2022. 

Preventie

Met de themawerkgroep preventie denken we na over interventies die bijdragen aan het vroegtijdig vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van ouderen en mantelzorgers om hun kwaliteit van leven te verbeteren, de druk op de verpleeghuizen te verlichten en andere zorg zoals acute ziekenhuisopnames te voorkomen. Hierbij staat de veerkracht van ouderen centraal. We concentreren ons op de behoeften van ouderen waarin we kijken naar wat iemand nog wel kan en niet de negatieve gevolgen van het ouder worden. Omdat gezondheid meer is dan lichaamsfuncties, zijn we op zoek naar oplossingen die een combinatie bevatten van welzijn, Wmo en Zvw en dus ook integrale samenwerking vereisen.

We zijn met twee projecten gestart: de pilot Sociale Benadering Dementie (SBD) en het beweegprogramma Sociaal Vitaal

Personeel

Om de stijgende zorgvraag in de ouderenzorg op te kunnen vangen, is er natuurlijk voldoende gekwalificeerd personeel nodig. Gelukkig bestaan er in (de buurt van) de regio al verschillende initiatieven om meer mensen te enthousiasmeren om in de zorg te gaan werken. Omdat we geen dingen dubbel willen doen, denken we met de themawerkgroep personeel na over oplossingen voor het behoud en een zo optimaal mogelijke inzet van het personeel in onze regio. Dat vraagt om aandacht voor een plezierige werkomgeving, de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid en het bieden van ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden. We inventariseren knelpunten op het gebied van personeel, die als individuele zorgorganisatie lastig zijn om op te lossen, maar door juist samen te werken wél kunnen worden opgelost.

Onlangs zijn we twee werkplaatsen gestart waarin regionaal innoveren centraal staat. De onderwerpen van deze werkplaatsen zijn: Slim incontinentiemateriaal en Elektronische Woningtoegang.

bottom of page