top of page

Sociaal Vitaal (in Kleur)

Gemeente Westland | Gemeente Vlaardingen

De komende jaren wordt een toename verwacht in het aantal kwetsbare ouderen in de WSD-regio. De focus gaat daarom steeds meer naar preventie en het versterken van de gezondheid, gezondheidsvaardigheden en het sociaal en fysiek welbevinden van ouderen.  Het erkende interventieprogramma Sociaal Vitaal richt zich op zelfstandig wonende ouderen die onvoldoende lichamelijk actief zijn, fysiek kwetsbaar zijn en eenzaamheid ervaren. In het interventieprogramma worden beweeglessen gecombineerd met vaardigheidstrainingen, zelfmanagement trainingen en weerbaarheidstrainingen. Inmiddels is er ook een versie van Sociaal Vitaal ontwikkeld die zich richt op ouderen met een migratieachtergrond. De aanpak van Sociaal Vitaal in Kleur is aangepast naar de wensen en behoeften van deze doelgroep.

Preventie.jpg

Projectgroep

In de gemeente Westland werken de gemeente Westland, Vitis Welzijn en stichting GALM samen om Sociaal Vitaal uit te voeren. 

 

In de gemeente Vlaardingen gaat een projectgroep aan de slag met Sociaal Vitaal in Kleur. Dit is een samenwerking tussen Vlaardingen in Beweging, Seniorenwelzijn, de gemeente Vlaardingen, stichting GALM en SOMNL (Samen voor Ouderen met een Migratieachtergrond in Nederland).

Scope

In de gemeente Westland gaat het om de kern Wateringen. De gemeente stuurt brieven naar inwoners van 65 jaar en ouder om deel te nemen aan de fitheidstest. Vervolgens is er plaats voor 4 groepen van 15 ouderen die aan de slag kunnen met de beweeglessen van Sociaal Vitaal.

 

In de gemeente Vlaardingen wonen relatief veel ouderen met een migratieachtergrond. Daarom gaat de projectgroep in deze gemeente aan de slag met Sociaal Vitaal in Kleur. Ouderen met een migratieachtergrond worden geworven via bestaande netwerken, zoals ontmoetingsgroepen, netwerkcontacten en eerstelijnsinstellingen. In totaal zullen er 2 groepen van 15 ouderen gevormd worden die kunnen starten met de beweeglessen.

Werkwijze

Het Sociaal Vitaal bestaat uit een fitheidstest gevolgd door een beweegprogramma van 30 lessen. Eerst worden deelnemers geworven. De ouderen worden gescreend door middel van een fysieke fitheidstest in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en veerkracht meet. Vervolgens wordt een veelzijdig beweegprogramma aangeboden met specifieke lessen voor weerbaarheid en veerkracht. Dit programma wordt aangevuld met zelfmanagementtrainingen en gezondheidsvoorlichting. Na ongeveer 12 maanden loopt het programma af en wordt er opnieuw een fitheidstest uitgevoerd om de effectiviteit van Sociaal Vitaal te kunnen meten. Ook worden er twee vragenlijsten afgenomen over de lichamelijke activiteit en de mate van eenzaamheid na afloop van het programma. Na het doorlopen van het programma worden de groepen ondergebracht bij bestaand beweegaanbod.

Doel

Het doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het gezond ouder worden van zelfstandig wonende ouderen die onvoldoende lichamelijk actief zijn, fysiek kwetsbaar en eenzaamheid ervaren. Het bevorderen van de gezondheid en weerbaarheid van kwetsbare ouderen draagt bij aan het langer zelfstandig thuiswonen.

 

De doelstellingen zijn als volgt:

1. De lichamelijke activiteit van ouderen neemt toe, waardoor de fysieke fitheid verbetert.

2. Het behoud van lichamelijke activiteit zorgt ervoor dat de fysieke kwetsbaarheid afneemt.

3. Door een toename van sociale vaardigheden en contacten neemt de eenzaamheid af.

4. De zelfmanagement trainingen en weerbaarheidstrainingen zorgen voor een verbeterde weerbaarheid onder ouderen.

Voortgang project

Q2 2024

Fitheidstest gemeente Vlaardingen

Q3 2024

Fitheidstest gemeente Westland

Q2-Q3 2025

Eindevaluatie

Evaluatie en monitoring

Er wordt aan het begin en aan het eind van het Sociaal Vitaal programma een fitheidstest en een aantal vragenlijsten afgenomen. Zo kan er per oudere worden bepaald of de fysieke en mentale gezondheid is verbeterd sinds de eerste meting en in hoeverre het beweegprogramma hieraan heeft bijgedragen. 

bottom of page