top of page

Start nulmeting 18 Gezond en Wel Thuislocaties

Inmiddels zijn er 18 Gezond en Wel Thuis locaties goedgekeurd en zijn de eerste nulmetingen afgenomen. De nulmeting is de eerste in de reeks van drie metingen om de effecten van Gezond en Wel Thuis inzichtelijk te maken. Dit doen de locaties samen met Bureau Obelon.


Voortgang Gezond en Wel Thuis

18 Gezond en Wel Thuislocaties hebben inmiddels goedkeuring ontvangen om te starten in 2024. Sinds deze goedkeuring zijn de projectgroepen van de locaties aan de slag gegaan om de projectplannen te operationaliseren. In het eerste kwartaal van 2024 zullen de eerste Gezond en Wel Thuislocaties een start maken met het informeren en uitvragen van de behoeften van de bewoners omtrent Gezond en Wel Thuis, het samenstellen van een vast zorg- en ondersteuningsteam en het opzetten van welzijnsactiviteiten in de ontmoetingsruimte. 


Wat houdt de nulmeting in?

In de nulmeting van Gezond en Wel Thuis wordt de huidige stand van zaken van de locatie op drie verschillende manieren in beeld gebracht. 

1) Er worden twee focusgroepen georganiseerd. Hier worden zowel bewoners als zorgprofessionals en welzijnsmedewerkers gevraagd naar hun ervaringen binnen het complex. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gevoel van veiligheid en de betrokkenheid van bewoners in het complex. 

2) Er wordt een vragenlijst afgenomen bij alle bewoners over het complex

3) Data rondom het zorggebruik in de Zvw, Wlz en Wmo wordt geanalyseerd


Resultaten

Om uiteindelijk de resultaten inzichtelijk te maken zal er begin 2025 een tussentijdse evaluatie en begin 2026 een eindevaluatie worden afgenomen. Tijdens deze evaluaties zullen dezelfde metingen als tijdens de nulmeting worden verricht. Het resultaat van deze metingen is een eindrapport in de vorm van een maatschappelijke businesscase (mBC). Hierin worden de kosten en baten tegen elkaar afgewogen en worden tevens de werkzame elementen beschreven voor een Gezond en Wel Thuis locatie. 


Meer informatie over Gezond en Wel Thuis kunt u vinden op https://www.gezondenwel-wsd.nl/gezondenwelthuis. Hier is ook de verdeling van de 18 locaties over de verschillende gemeenten in de regio te zien.


52 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page